Zásady zpracování a ochrany osobních údajů


I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Lukáš Pětioký, IČ 67475078 se sídlem Žižkova 151, 530 06 Pardubice VI - Svítkov (dále jen: "správce").

2. Kontaktní údaje správce jsou:
Adresa: Žižkova 151, 530 06 Pardubice VI - Svítkov
E-mail: info@petioky.cz
Telefon: 731 463 710

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší smlouvy/objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- jednání směřující k uzavření pracovněprávního vztahu v rámci výběrových řízení na volná pracovní místa,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování údajů je
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
- účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu,
- po dobu platnosti souhlasu či do odvolání souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- podílející se na zajištění provozu webových stránek, e-shopu a dalších služeb v souvislosti s provozováním webových stránek a e-shopu,
- zpracovávající personální agendu,
- zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI.

Práva subjektu údajů

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména technické zabezpečení v podobě počítačového uložiště, pravidelných aktualizacích systému, bezpečných přístupových hesel, antivirových programů a pravidelného zálohování.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII.

Cookies

1. V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Sobory cookies jsou textové soubory malého rozsahu, které jsou odesílány ze serveru správce do vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě webových stránek jsou zaslány zpět na server správci. Tím cookies umožňují správci rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah webových stránek Vašim potřebám.

2. Správce využívá následujících druhů cookies:
- nezbytné cookies - umožňují bezpečný a správný provoz webových stránek a úplné vykonávání jejich základních funkcí,
- funkční cookies - slouží výhradně k přenosu dat a komunikaci přes elektronickou síť,
- výkonnostní cookies - slouží výhradně pro statistické účely. Umožňují sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí.

3. Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, aby cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé cookies, webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé funkce webových stránek.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

4. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024.